Lector Duurzame Verbindingen in de Greenport / Dordrecht

Organisatie: Hogeschool Inholland
Locatie: Dordrecht
Functie: Lector Duurzame Verbindingen in de Greenport
Vervaldatum: 07/07/2021
logo aanbieder

Functie-inhoud

Jouw meerwaarde
Vanwege het vertrek van onze huidige lector, , zijn wij op zoek naar een nieuwe lector Duurzame Verbindingen in de Greenport. Een lector die met zijn/haar expertise een inhoudelijke bijdrage en versterking brengt in de kenniscreatie en -circulatie tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. De lector heeft de opdracht de positie en ontwikkeling van zowel de Greenports / tuinbouwcluster als ons onderwijsdomein Agri, Food & Life science (AFL) te versterken door middel van:
1) een actief netwerk.
2) praktijkgericht onderzoek.
3) actueel en inspirerend onderwijs.

Belangrijk om te weten
De onderzoeksagenda staat in teken van de vernieuwing in de (internationale) positionering van de tuinbouwketens en ons onderwijs als geheel. Onderwerpen op de onderzoeksagenda zijn:

 • Vergroten van waardecreatie & markt responsiviteit: marktaansluiting en conceptontwikkeling; gezondheid en welbevinden;
 • Duurzame, responsieve ketennetwerken en productiesystemen: energie neutrale productietechnieken, valorisatie reststromen, reductie logistieke bewegingen, gesloten waterketens, energie, klimaat, gezondheid, enabling technology, ketenregie, intelligente productie, agro-logistiek;
 • Investeren in competenties: van ondernemers, docenten, onderzoekers, studenten en young professionals
 • Inhoud functie
  De Nederlandse tuinbouw staat voor grote uitdagingen. Technologische ontwikkelingen zorgen voor deeloplossingen, maar ook het nieuwe businessmodel vraagt een andere mind-set. Van oudsher is de tuinbouw gesitueerd dicht bij steden. Lokaal produceren was heel normaal. Door schaalvergroting zijn bedrijven zowel fysiek als gevoelsmatig steeds verder van de steden gesitueerd. Echter, we zien nu een omgekeerde beweging. Met behulp van high tech is het mogelijk om op afstand te telen, bouwen innovatieve telers dependances dicht bij de stad om aan de wensen van consumenten te kunnen voldoen: local for local en duurzaam geproduceerde van verse producten. Met nieuwe services vanuit de tuinbouwclusters, waardoor er een verdringing plaatsvindt van geld verdienen met producten naar geld verdienen met services. Dit kan zover gaan dat partijen voor investeerders een resultaatverplichting aangaan tot op het schap.

  De tuinbouwketen is zakelijk gezien beland in een totaal nieuw speelveld. Hiervoor hebben we ondernemers nodig die een bijdrage leveren aan de samenleving en bereid zijn om binnen de duurzaamheidskaders en in samenwerking met burgers lokaal te produceren. Ondernemers geven aan dat zij ervaren dat het anders moet, echter weten niet ‘hoe’. Inholland wil samen met de ondernemers aan de slag. De unieke positie, in het hart van het tuinbouwcluster, in het westen van het land, omringd door 4 ondernemersgroepen die de vraagstukken herkennen en ondervinden.

  Jouw rol
  Het tuinbouwcluster staat dus voor zowel maatschappelijke als regionale vraagstukken en ontwikkelingen waar praktijkgericht onderzoek juist een belangrijke bijdrage aan kan leveren.
  Jij hebt straks de unieke positie om transdisciplinair samen te werken met andere lectoren, docent-onderzoekers en studenten over de grenzen heen van het tuinbouwcluster. Alleen vanuit een systemische aanpak kan het tuinbouwcluster de uitdagingen omzetten in een circulair, economische en ecologisch, toekomstbestendig en internationaal gewaardeerde sector. Je werkt hierbij nauw samen met de 3 andere agrarische hogescholen, o.a. binnen het . Ook in deze samenwerking heb jij als lector een unieke positie met een eigen unieke opdracht.

  Wat ga je precies doen als nieuwe collega
  Naast de eerdergenoemde onderzoeksagenda sluit je aan op de 3 themalijnen van ons domein Agri, Food & Life Science (AFL), te weten:

 • Voedsel voor de metropool
 • Gezondheid in de metropool
 • Leven in de metropool.
 • Daarnaast sluit de opdracht aan bij Inholland Sustainable Solutions, met name bij het programma ‘Feeding & Greening Megacities’.

  Je draagt bij aan de uitvoering van de strategie van AFL en het behalen van de gestelde organisatiedoelen:

 • Verdere kennisontwikkeling o.a. door het doen van praktijkgericht toegepast onderzoek;
 • Netwerkontwikkeling o.a. door de verbindingen in, met en vanuit de Greenport, verbindingen met lectoren binnen en buiten de hogeschool en het Centre of Expertise Groen
 • Externe gerichtheid van het domein;
 • Transitie van onderwijsinstelling naar kennisinstelling;
 • Versterking van de kwaliteit en actualiteit van het onderwijs;
 • Professionalisering van docenten en studenten.
 • Binnen de functie van lector heb je ook een aantal persoonlijke doelen. Deze doelen zijn:

 • Systematische kennisontwikkeling door middel van eigen langjarige onderzoekprogramma’s;
 • Docenten en studenten participeren rechtstreeks in het praktijkgerichte onderzoek.
 • Het onderzoek richt zich op kennis die gevraagd wordt door de stakeholders van de Greenports/ tuinbouwcluster.
 • Ontwikkeling van het onderwijs curriculum.
 • Succesvolle werving van externe (financiële) middelen.
 • Wie ben jij

 • Een lector is gepromoveerd, deskundig en is rolmodel binnen het netwerk en werkt samen met ondernemers, overheid, docenten en studenten.
 • Je bent een omdenker en wars van de klassieke denkwereld van de vorige generaties.
 • Je hebt kennis van de tuinbouwwereld, de cultuur en spreekt de taal. Daardoor ben je in staat de stakeholders en ondernemers mee te krijgen in het nieuwe denken.
 • Je bent een systeemdenker. Hierdoor keun je nieuwe technieken toepassen en direct een verbinder zijn tussen teelt en bedrijfskunde.
 • Naast het ontwerpen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek kun je de resultaten ook direct toepassen in de praktijk.
 • Je bent vernieuwend en werkt vanuit een open innovatie aanpak en genereert impact.
 • Je werkt transdisciplinair, zodat het hele systeem toekomstbestendig ontwikkeld wordt.
 • Extra informatie

 • De lector wordt benoemd op grond van zijn of haar expertise, visie en wetenschappelijke kwaliteiten.
 • De lector is gericht op samenwerking met collegae uit onderwijs en management en draagt bij aan (interprofessionele) professionalisering via onderzoek en onderwijsontwikkeling.
 • De lector bewerkstelligt duurzame samenwerking met andere lectoren, (docent)onderzoekers en opleidingsteams binnen onze hele hogeschool.
 • De lector is een verbinder en toont zich een initiatiefrijk en inspirerend, motiverend, bezielend en visionair persoon die energie weet vrij te maken en te richten.
 • Kenniscirculatie en valorisatie van nieuwe kennis, producten, processen en diensten leiden tot beroepsinnovatie, curriculumvernieuwing, verder onderzoek, publicaties, presentaties en strategische positionering:
 • Daarover maakt de lector afspraken met de opdrachtgever en het management.
 • De lector is resultaatgericht: een denker met concrete scheppingskracht.
 • De lector draagt bij aan de profilering van opleidingen en Inholland en is gericht op profilering en verdieping van het thema Duurzame Verbindingen in de Greenport.
 • Dat betekent, dat de lector in verbinding met betrokken externe partijen, docenten en studenten zorgdraagt voor het openbaar maken van onderzoeksresultaten en -producten, maar ook bijdragen levert aan de opinievorming op het onderzoeksgebied.
 • De lector hanteert de kaders van onderzoek bij Hogeschool Inholland:
 • Geldende criteria voor praktijkgericht onderzoek binnen het eigen onderzoeksgebied
 • Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek
 • Handboek Kwaliteit Praktijkgericht Onderzoek Hogeschool Inholland
 • Vijf standaarden uit het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO)
 • Wat bieden wij

 • De onderzoeksagenda focust zich op een periode van vier jaar. Er wordt daarom een lector geworven met een tijdelijke aanstelling van 4 jaar. Na deze periode wordt opnieuw vastgesteld wat de wensen en mogelijkheden zijn.
 • Een salaris van minimaal €5.797,43 en maximaal €8.225,67 bruto per maand, schaal 15 of 16, bij een volledig dienstverband. Jouw inschaling is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en daarbij behorende verantwoordelijkheden. Hierin is jouw relevante (werk)ervaring leidend.
 • Een werkweek van maximaal 20 uur per week.
 • Een goed te bereiken werkplek in Delft. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime-aanstelling en een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Je krijgt van ons genoeg ruimte (tijd) en ruime middelen (geld) voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat je altijd bereid bent om te leren. Bij ons staat leren=durven centraal.
 • Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald.
 • Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie van jouw kind(je).
 • Een prettige en informele werkomgeving, waarin we onze collega’s en studenten bij naam kennen.
 • Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie.
 • Sociale partners blijven inzetten op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en van het personeel. Wij volgen de cao hbo. Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

  Jouw werkomgeving
  Ons domein Agri, Food & Life Sciences leidt studenten op die bijdragen aan een groene, leefbare, gezonde en duurzame samenleving. Binnen ons cluster Agri & Food doen we dat vanuit onze passie voor plant, natuur, dier, voeding en omgeving. We leiden kundige foodprofessionals op in de voedselindustrie, creatieve innovators in de tuinbouw, denkers en doeners die zorgen voor groene en gezonde wijken, steden en gebieden. En binnen ons cluster Life Sciences & Chemistry leiden we onderzoekers op die op microniveau inzoomen op grote, vernieuwende thema’s in biologie, voeding en chemie, zoals biopolymeren en gemodificeerd DNA voor betere gewassen.

  ”Bij Agri, Food en Life Sciences willen de wereld samen een beetje beter maken” – Dirk van der Bijl, domeindirecteur AFL .

  Wat jouw expertise ook is, jij laat je studenten uitgroeien tot wendbare, zelfstuderende professionals met een eigen visie. Hoe? Door hun tanden te laten zetten in actuele vraagstukken uit de praktijk. Binnen leergemeenschappen van andere docenten, onderzoekers en partners uit het werkveld daag jij studenten uit om tot oplossingen te komen die ook jou verrassen. Laat ze onderzoeken, experimenteren en co-creëren. En houd je deur open: voor vragen van studenten. Voor interessante ‘crossovers’ met andere opleidingen van Hogeschool Inholland. Voor nieuwe verzoeken en kansen uit het werkveld. Dat maakt het werk bij Agri, Food & Life Sciences ondernemend en creatief. En de sfeer persoonlijk, dichtbij én divers. Want bij ons kun je jezelf zijn en staan we open voor elkaar.

  Over Hogeschool Inholland
  Als je komt werken bij Inholland, dan ervaar je dat studenten én collega’s bij ons centraal staan. Onze cultuur is persoonlijk en dichtbij, dat betekent een leer-en werkomgeving waarin we elkaar bij naam kennen. Bij ons krijg je de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen, in elke rol en op elk niveau. Om zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor onze studenten (en zij voor ons) en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.

  Op onze 8 locaties verspreid over de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, moedigen we onze studenten aan om door te groeien tot zelfverzekerde professionals die de samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken. Vanuit een veilige basis bereiden we hen voor op de banen van morgen. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en onderzoek, dat zo goed mogelijk aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk en dat gericht is op verschillende interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.

  Onze docenten en collega’s van de stafdiensten leggen de lat hoog, voor onze studenten, voor elkaar en voor zichzelf. In de steeds veranderende wereld heb je moed nodig om je jezelf kwetsbaar op te stellen en je mening te durven aanpassen. En lef te hebben om kritisch te blijven, dingen uit te proberen en je gevoel te volgen. Continu blijven zoeken, vallen, opstaan en doorgaan. Leren = durven!

  Sollicitatieproces
  Nieuwsgierig geworden, maar heb je nog vragen?
  Wij snappen dat je vragen hebt over deze functie. Of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar de werkomgeving. Neem dan eens contact op met Pieter Pot (Manager Onderwijs & Onderzoek). Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-11878732 en kan al jouw inhoudelijke vragen beantwoorden.

  Contactgegevens
  Pieter Pot
  +31 6 11878732

  Ook interessant

  Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

  Community Leden

  Alle Leden >>>

  Whitepaper arbeidsmarkt

  Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

  Whitepaper didactiek

  didactiek download

  Whitepaper HR

  HR download onderwijs

  Whitepaper leeromgeving

  Leeromgeving download

  Whitepaper maatschappij

  Maatschappij onderwijs download

  Whitepaper onderwijsontwikkeling

  onderwijsontwikkeling download

  Whitepaper organiseren

  Onderwijs organiseren download

  Whitepaper professionalisering

  onderwijs professionalisering download

  Whitepaper technologie

  Onderwijs Technologie download

  Ledenonderzoek

  Registreer je als lid

  Word gratis lid

  Word lid

  Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

  Publiceer

  Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

  Advertentie

  In de spotlight

  Vacature

  Boek

  Opleiding

  App

  Menu