Tags: , , , , ,

Cities of Learning: 20 aanbevelingen naar een betere toekomst

In de afgelopen twee jaar hebben jongeren, lokale belanghebbenden en Cities of Learning-partners meer dan 600 jongeren betrokken bij consultaties over leer-, burgerschaps- en loopbaantrajecten. Dit Europese initiatief komt nu met een 20-tal aanbevelingen die van vitaal belang zijn en in de komende 10 jaar moeten worden aangepakt en geïmplementeerd.

Cities of learning verbindt jeugd en werk

Cities of Learning is opgericht om jongeren met een minder gemakkelijke start te ondersteunen bij het herkennen en inzichtelijk maken van hun vaardigheden en talenten. Volgens het principe van een Leven Lang Leren kunnen deelnemers door middel van open badges verworven vaardigheden aantonen. Dit betreft een uiteenlopende waaier aan vaardigheden die de jongere helpen in de wereld te komen en vooral in de werkende wereld. Via verschillende jongerenprojecten en maatschappelijke instellingen kunnen  jongeren laagdrempelige vaardigheden op doen die aansluiten bij hun specifieke interesses en behoeften. Zij kunnen zo met meer plezier leren, vertrouwen opdoen en zich beter voorbereiden op hun toekomst. Leren participeren.

Het Cities of Learning-platform is opgezet naar het model van een stad als een bloeiend ontwikkel-ecosysteem. Zo is in Nederland bijvoorbeeld de stad Rotterdam City of Learning. Lerenden, organisaties en openbare instellingen kunnen mogelijkheden voor een Leven Lang Ontwikkelen in kaart brengen, lokale en digitale ervaringen combineren via playlists, digitale Open Badges uitgeven en verdienen om ontwikkeling en prestaties te waarderen en te erkennen. Op de site van Rotterdam Cities of Learning staan bijvoorbeeld verschillende cursussen voor startende ondernemers, hoveniersvaardigheden en keukenhulp tot functioneren in een werkomgeving en ethisch en duurzaam denken. Ook het bedenken, opzetten en of deelnemen aan buurtprojecten zijn vaardigheden die door middel van Open Badges naderhand aantoonbaar zijn voor een eventuele werkgever, al dan niet uit hetzelfde Cities of Learning netwerk. Jongeren zelf zijn betrokken geweest bij alle ontwikkelingsfasen van het initiatief: van de ideevorming en co-managing tot het uitwerken van leerkansen.

40 steden en regio’s en een digitale buurt

Het Cities of Learning-initiatief is inmiddels uitgegroeid naar diverse Cities of Learning en bijbehorende online platforms in Nederland en ruim 40 steden en regio’s wereldwijd. De doelgroep is uitgebreid naar volwassenen, migranten, vluchtelingen en werkzoekenden. Uniek aan het digitale platform is dat het mensen in hun eigen buurt dichter bij elkaar brengt en samen laat leren. Het platform maakt online en lokale leermogelijkheden namelijk via een kaart inzichtelijk. Zo kunnen gebruikers gemakkelijk een activiteit vinden. Het Cities of Learning-platform ondersteunt het Cities of Learning Netwerk om leren open, toegankelijk en inclusief te maken.

Organisaties die een activiteit aanbieden, worden gestimuleerd om de verbinding te zoeken met andere organisaties die het leerproces van mensen kunnen ondersteunen. Gebruikers kunnen zo hun eigen leerpad creëren, werken aan persoonlijke- en loopbaanontwikkeling en open badges verdienen.

Het Cities of Learning-platform transformeert steden in bloeiende ontwikkel-ecosystemen. Lerenden, organisaties en openbare instellingen kunnen mogelijkheden voor een Leven Lang Ontwikkelen in kaart brengen, lokale en digitale ervaringen combineren via playlists, digitale Open Badges uitgeven en verdienen om ontwikkeling en prestaties te waarderen en te erkennen.

Cities of Learning Youth Forum

In de afgelopen twee jaar hebben jongeren, lokale belanghebbenden en Cities of Learning-partners meer dan 600 jongeren betrokken bij consultaties over leer-, burgerschaps- en loopbaantrajecten. Van hieruit hebben we 40 jongeren in staat gesteld om in april 2022 deel te nemen aan ons jongerenseminar in Lorca (Spanje) om voort te bouwen op de resultaten van de consultaties.

5 prioritaire thema’s

Ten slotte kwamen meer dan 100 jongeren, jeugdwerkers, opvoeders, beleidsmakers en besluitvormers in juli 2022 op het Cities of Learning Youth Forum in Magdeburg (Duitsland) bij elkaar om deze aanbevelingen te formuleren. Hun doel was om een antwoord te bieden op een aantal specifieke uitdagingen in vijf prioritaire thema’s, te weten:

 1. Niet-formeel leren – steeds meer jongeren verlaten de traditionele onderwijstrajecten, en velen kiezen in plaats daarvan voor niet-formele leeromgevingen die niet worden erkend.
 2. Duurzaamheid – jongeren verwachten dat iedereen de verantwoordelijkheid oppakt en in actie komt om de uitdagingen die de klimaatverandering in en buiten Europa teweeg brengt, aan te pakken.
 3. Inclusie – sommige jongeren hebben minder kansen om te leren, carrières te creëren en deel te nemen aan de samenleving, als gevolg van problemen zoals armoede, slechte onderwijsstandaarden, enz.
 4. Participatie – afnemend vertrouwen in democratische instellingen en processen, en de behoefte aan nieuwe vormen van participatie.
 5. Mentale gezondheid – technologische vooruitgang en de wereldwijde pandemie hebben een impact gehad op de mentale gezondheid van mensen.

Gezamenlijk hebben zowel jonge als oudere deelnemers 20 aanbevelingen opgesteld die volgens ons van vitaal belang zijn en in de komende 10 jaar moeten worden aangepakt. De Cities of Learning-partners zullen aan de slag gaan met deze aanbevelingen en werken aan een betere toekomst voor iedereen. Maar we kunnen het niet alleen. We hebben de steun nodig van beleidsmakers en besluitvormers van binnen en buiten Europa om deze aanbevelingen te realiseren.

20 Aanbevelingen voor plan van aanpak

De Cities of Learning-partners roepen belanghebbenden op alle onderwijsniveaus, bedrijven, NGO’s en overheden op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau op om deze aanbevelingen zo snel mogelijk te implementeren.

1. Non-formeel leren

 • A.1 Onderwijs moet elke maand ten minste één dag niet-formeel leren aanbieden. Professionals, jongeren of andere personen met ervaring in het veld moeten hierbij betrokken worden;
 • A.2 Belanghebbenden in formele onderwijsomgevingen (inclusief senior managers en beleidsmakers, leraren, docenten, ouders, vrijwilligers en anderen) moeten beter worden geïnformeerd over de voordelen van niet-formeel leren en moeten worden verbonden met rolmodellen en professionals in het niet-formeel leren werkveld.
 • A.3 Ondersteun en verricht meer onderzoek naar de impact, voordelen en het doel van niet-formeel leren, zodat dit kan worden uitgelegd aan belanghebbenden (inclusief werkgevers, ouders, leraren, vrijwilligers, docenten en anderen) en zij niet-formeel leren kunnen promoten.
 • A.4 Lokale overheden zouden middelen en facilitering dienen op te zetten om samenwerking tussen NGO’s, scholen en andere partners te versterken en een holistisch netwerk creëren waarbij landen vanuit hetzelfde uitgangspunt kunnen werken.

2. Duurzaamheid

 • B.1 Zorg ervoor dat mensen beter worden geïnformeerd over de voordelen van een duurzame levensstijl, zodat ze pleitbezorgers, bewaarders en campagnevoerders voor de planeet kunnen zijn.
 • B.2 Bedrijven moeten worden verplicht om nauwkeurige, gestandaardiseerde gegevens over de vervuiling die ze produceren in een toegankelijk formaat te publiceren en dit proces moet onafhankelijk worden gereguleerd. Mensen moeten in staat worden gesteld om hen onder druk te zetten op basis van de gegevens.
 • B.3 Zorgdraag dat jongeren beter geïnformeerd zijn over de problemen, zodat ze een actieve rol kunnen spelen bij het vormgeven van beslissingen over kwesties die hun toekomst beïnvloeden. Dit moet onderwerpen omvatten zoals; circulaire economie, publiek besef, herkomst van hulpbronnen, consumentenpraktijken en vervoer.
 • B.4 Overheden moeten onmiddellijk actie ondernemen op praktische en oplosbare zaken, waaronder het implementeren van beleid en toepassing zoals:
  • Hydrocultuur landbouw
  • Duurzaam vissen
  • Reuse-and-Rebuild-benaderingen
  • Alleen vervoersfondsen toewijzen aan schoon openbaar vervoer
  • Leid fondsen weg van grote bedrijven naar kleinere lokale en duurzame projecten en bedrijven

3. Inclusie

 • C.1 Creër meer specifieke kansen voor deelname van jongeren die worden buitengesloten (inclusieve evenementen, activiteiten, talen leren voor inclusie, grotere mobiliteit om essentiële levenservaringen op te doen).
 • C.2 Lokale en regionale overheden zouden de middelen ter beschikking moeten stellen om veilige ruimtes, projecten en activiteiten voor gemeenschapscohesie en culturele uitwisselingen mogelijk te maken die beschikbaar, relevant en boeiend zijn voor hun gemeenschappen.
 • C.3 Formele onderwijsomgevingen zouden actief een veilige plek dienen te faciliteren om LGBTQIA+-onderwerpen te bespreken, inclusief het personeel voorzien van een passende opleiding die jongeren de vrijheid geeft om zich uit te drukken.
 • C.4 Creëer toegankelijke en inclusieve ruimtes en evenementen die toegankelijk zijn voor alle jongeren met een handicap door toegangsondersteuning te bieden, zoals persoonlijke assistenten, geschikte fysieke infrastructuur, gebarentaaltolken en braille.
 • C.5 Regeringen moeten onmiddellijk de middelen ter beschikking stellen om specifieke kansen voor de integratie van jonge vluchtelingen en immigranten mogelijk te maken, zodat zij zich onderdeel van de gemeenschap voelen.

4. Participatie

 • D.1 Het overwegen en handelen naar de mening en belangen van jongeren moet een wettelijke vereiste zijn voor overheden op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Er moet ook een mechanisme zijn om beslissingen aan te vechten met duidelijke tijdschema’s en processen.
 • D.2 Campagnes en participatiemogelijkheden moeten zo worden ontworpen dat ze boeiend en aantrekkelijk zijn voor jongeren, hen bereiken via de channels en locaties die ze gebruiken, en politieke betrokkenheid bevorderen.
 • D.3 Overheden zouden ervoor moeten zorgen dat er adviserende jongerenraden en -parlementen worden opgericht op lokaal, nationaal en internationaal niveau en zorgen voor een zinvolle en impactvolle, creatieve en bij de leeftijd passende democratische kansen voor jongeren.
 • D.4 Regeringen op lokaal, nationaal en internationaal niveau zouden moeten zorgen voor duurzame financiering om ervoor te zorgen dat jongeren de kans krijgen voor participatieprojecten en om deel uit te maken van een jongerenraad of -parlement.

5. Mentale gezondheid

 • E.1 De overheid zou fondsen moeten verstrekken aan scholen om geestelijke gezondheid en een gezonde levensstijl te integreren in het formele onderwijs door:
  • “gezondheidseducatie” dat mentale gezondheid, niet-competitieve fysieke activiteiten, het beoefenen van een gezonde levensstijl en voeding, plus een gespecialiseerde training voor leraren omvat, zodat zij deze “gezondheidseducatie” kunnen geven;
  • een gestandaardiseerd kader voor mentale gezondheidszorg dat organisaties kunnen gebruiken bij het schrijven van nieuwe of het herzien van bestaande beleidslijnen en procedures;
  • het opleiden van mentoren (peer-to-peer) en trainers over de onderwerpen binnen mentale gezondheid.
 • E.2 De overheid zou goede mechanismen moeten ontwikkelen voor gratis mentale gezondheidszorg, waaronder:
  • Het opleiden en voorbereiden van mentoren voor mentale gezondheid in communities. Deze mentoren worden toegevoegd naast de al bestaande psychologen en medische professionals;
  • Gemakkelijke toegang tot mentale gezondheidshulplijnen, -professionals en -diensten;
  • Regelmatige gezondheidscontroles op scholen door psychologen en de kans voor studenten om deel te nemen aan een opleiding tot gezondheidsmentor;
   Verstrekken van bestaande publicaties voor kinderen en volwassenen over de thema’s (tekenfilms, boeken).
 • E.3 De overheid zou het belang van mentale gezondheid en de zichtbaarheid daarvan moeten erkennen. Dit moeten ze doen door:
  • Nationale campagnes om het publiek bewust te maken van geestelijke gezondheid, waaronder pers- en media-activiteiten, speciale evenementen (zoals Werelddag voor mentale gezondheid) en andere communicatiemethoden;
  • Vergroten van personele bezetting en capaciteit door studeren en werken in de mentale gezondheidszorg toegankelijk en aantrekkelijk te maken;
   Zorgen voor de erkenning van mentale gezondheidskwalificaties en het bieden van kansen om deze na te streven.
Tags: , , , , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Nieuwe leraren: laat ze niet verzuipen!

De uitval onder startende leerkrachten is schrikbarend groot. Inductieactiviteiten in Nederland zijn voor verbetering vatbaar, bleek al uit onderzoek. Paul Kirschner haalt de Engelse praktijk aan waar een gedegen, nationaal…
Lees verder

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE

In de spotlight

Vacature

Schooldirecteur | Margrietschool

Boek

Burgerschap is zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en voor de aarde waar we op wonen.

DOEboek Burgerschap: 100 acties om de wereld mooier te maken

Kalender

Bouwen maar HJK banner Landelijk congres Jonge Kind-600x275a
landelijk congres bouwen maar banners-600x627a

Landelijk congres Jonge Kind 2024: Bouwen maar!

App

Picoo stimuleert actief samen spelen onder kinderen met de eerste interactieve spelcomputer voor buiten. Zonder scherm! Zo combineert Piccoo het avontuurlijke van buitenspelen met het interactieve van gamen. Eindeloos speelplezier dus! 
gamification onderwijs

Picoo – gameconsole voor buitenspelen