Rapport

Het Risico- en Dreigingsbeeld voor Hoger Onderwijs rapport geeft een actueel, landelijk beeld van de risico’s en dreigingen die spelen voor hogescholen en universiteiten en is ook voor andere (onderwijs)organisaties.

Toenemende digitalisering vergroot risico’s en dreigingen; samen optrekken noodzaak

Gerelateerd:Op koers naar een effectieve, efficiënte en flexibele… Als je de fase van onzekerheid naar vertrouwen overslaat is teamontwikkeling een zinloze investering en weggegooid geld en verspilde energie…5 punten van aandacht voor toekomstbestendige digitalisering Digitalisering in het onderwijs raakte in een stroomversnelling. Veel ethische en maatschappelijke vragen zijn vooralsnog onbeantwoord.…
Onderwijsinstellingen hebben te maken met een variatie aan risico’s en dreigingen. Informatieveiligheid en privacy vormen volgens recent onderzoek nog steeds de grootste risico’s. Het Risico- en Dreigingsbeeld geeft een actueel, landelijk beeld van de risico’s en dreigingen die spelen voor hogescholen en universiteiten. Dit rapport is bedoeld als instrument voor de sector om de dialoog over veiligheid te voeren, afwegingen te maken en prioriteiten te stellen.

Onderwijsraad: ‘Later selecteren, beter differentiëren’

Gerelateerd:Brede brugklas advies van Onderwijsraad verdient dialoog Flexibel onderwijs op maat, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen & latere selectie om gelijke kansen te bevorderen en…Onderwijsraad: private bijles vergroot kansenongelijkheid In het advies staat dat de overheid moet zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om goed onderwijs aan…
Alleen later selecteren is niet voldoende stelt de raad. Zij adviseert ook om, veel meer dan nu, in het basis- en voortgezet onderwijs flexibel onderwijs op maat te geven, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Download het rapport.

Optimale medewerkerbeleving in tijden van coronacrisis; 7 tips

Gerelateerd:Onderzoek: jongeren blijven door corona langer doorstuderen Het aantal jongeren dat na hun studie de arbeidsmarkt opkwam, lag in het schooljaar 2019-2020 in ongeveer 10 procent lager.…Onderwijs ten tijde van coronacrisis; 6 aandachtspunten Deze uitzonderlijke tijd stelt iedereen voor grote uitdagingen. Hier volgen een zestal punten die je kunnen helpen…
Wat is er juist nu in crisistijd belangrijk om de beleving, ontwikkeling en prestaties van medewerkers te bevorderen? Wat kunnen we leren van organiseren en leidinggeven met oog op de toekomst?

Stand van zaken onderwijs vraagt om deltaplan

Gerelateerd:Verandering omarmen in het onderwijs Onderwijskwaliteit staat al jaren onder druk. Een eendrachtig onderwijsteam met één visie maakt het verschil, aldus ook onderzoek McKinsey. 4…Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Hoogbegaafde leerling vaak zonder…
McKinsey nam onlangs het onderwijs onder de loep. In dit artikel belichten we twee grote uitdagingen: het lerarentekort en de groeiende ongelijkheid tussen scholen door de veranderende leerlingenpopulatie.

Vernieuwing van onderaf via open science onderwijsonderzoek

Gerelateerd:De uiteenlopende rollen van een onderwijskundige Ik vertel je over de verschillende rollen die ik in mijn werk op me neem, namelijk de rol van onderzoeker,…Onderwijs pakt de regie in Broedplaats 010 Met het Broedplaats 010 idee zette Rotterdam een beweging in gang met als doel leraren zelf de leiding…
Open science is een heel geschikt middel om de wetenschap beter te integreren met de praktijk. Ook brengt het vernieuwing van onderaf. Sturing is nodig om kansenongelijkheid tussen scholen niet te vergroten.

Uit de oude doos; Commissie Dijsselbloem en het onderwijsbeleid

Gerelateerd:'Lerarenstrategie' tegen lerarentekort mist cruciale… De onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma hebben in een Kamerbrief hun strategie tegen het lerarentekort aangegeven. Ze schrijven zelfs…Terug naar de kerntaak van de leerkracht: basiskennis… De dalende leerprestaties van Vlaamse leerlingen (PISA en TIMSS) leidden in maart 2020 tot de oprichting van de…
Onderwijscommunity haalt de conclusies van een Kohnstamm onderzoek aan uit 2014. Daarin werd 6 jaar onderwijsbeleid onder de loep genomen, in het licht van het rapport Dijsselbloem uit 2008

Scholieren vinden schoolvakken steeds minder interessant

Gerelateerd:Schoolbeleid belemmert te vaak kans op stapelen Het ‘stapelen’ van schoolniveaus blijkt op de ene school veel makkelijker geweest te zijn dan op de andere, constateert het…Hoezo kansengelijkheid in het onderwijs? Veel kinderen ondervinden, vaak al op de basisschool, de nadelen van beperkende stereotypering. Daardoor krijgen ze een lager schooladvies,…
Middelbare scholieren zijn steeds minder gemotiveerd en halen lagere cijfers, blijkt uit onderzoek. Ook ten opzichte van andere landen. Volgens deskundigen ligt de sleutel bij de docent.

Streefniveau basisonderwijs slechts door één derde gehaald

Gerelateerd:Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel eens…De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de…
Het vraagt de nodige inspanningen van het onderwijs om leerlingen na het verlaten van de basisschool alsnog op het algemeen maatschappelijk functioneel niveau te krijgen.

Achterstandsleerling verder achterop door afstandsleren

Gerelateerd:Afstandsleren op het mbo vraagt andere insteek Docent Zorg & Welzijn Inge Stekelenburg van het het Alfa-college in Hoogeveen; Wat is het doel van de les en…Instellingsbrede implementatie van blended learning Als het over blended learning gaat, ligt de focus vaak op de inzet van ICT en werkvormen op cursusniveau.…
De Onderwijsinspectie concludeert in een monitoronderzoek dat leerlingen met leerachterstanden of lastige thuissituatie door het afstandsonderwijs nog verder achter raakten vergeleken met de rest.

Versplinterd en te incidenteel beleid op leesvaardigheid

Gerelateerd:Focus op basisvaardigheden? En opleiden in de breedte dan? Je zou denken dat de ferme boodschap van de Inspectie gepaard gaat met een heldere analyse, een schets van de…Leesvaardigheid onvoldoende bij jongens Gijsbert Stoet constateert afname van jongens in het wo, ook internationaal gezien. Het onderwijs is meer ingericht op…
Minister Van Engelshoven en minister Slob reageren op het advies met aanbevelingen over hoe cultuur en onderwijs samen kunnen zorgen voor meer leesplezier en leesmotivatie. Lees! - een offensief.

Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Gerelateerd:Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel eens…Wat belet leerkrachten om…
Van Engelshoven probeert met financiele herschikking de strijd om de student te verminderen. Ook andere financiële prikkels om het onderwijs zelf te ondersteunen. Hoe bestendig is haar aanpak?

Onderwijskwaliteit verder onder druk

Gerelateerd:Ben deel van de oplóssing voor het lerarentekort Verschillen erkennen is de basis voor de ontwikkeling van het onderwijs. Weten wie je collega's zijn, welke energie ze nodig…Onderwijstechnologie door de crisis meer bemind? De urgentie voor het gebruik van onderwijstechnologie is nog nooit zo sterk gevoeld als de afgelopen tijd.…
Samenvatting van het jaarlijks rapport 'De Staat van het onderwijs', door onderwijsinspectie. De trend zet door, leesvaardigheid nu onder het EU-gemiddelde.

Kwaliteit van onderwijs voor iedereen?

Gerelateerd:Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel eens…6 oplossingen voor duurzame…
Samenwerkingsverbanden log door vele bestuurslagen. Lerarentekort treft kansarmen en een lange termijnvisie ontbreekt. De onderwijsinspectie met de Staat van het Onderwijs, 2020; samenvatting deel II

Digitaliseren – sturen op waarden via ethiek

Het toenemend gebruik van technologie tekent ook in het onderwijs de menselijke relaties, vaak indirect. Big Data & techbedrijven delen niet altijd de geldende ethiek. Een pleidooi voor bewuste sturing.
Het benutten van technologische mogelijkheden veronderstelt dat scholen de regie hebben over technologie. Tegelijkertijd stuurt de onderwijstechnologie op haar beurt het onderwijs. Deze wisselwerking en de implicaties komen in dit artikel aan bod.

Lerarentekort beïnvloedt kennisniveau leerlingen

Volgens 90 procent van de leraren die meededen aan een enquête van CNV Onderwijs in samenwerking met het AD heeft het lerarentekort een negatieve invloed op het kennisniveau van leerlingen.
Volgens 90 procent van de leraren die meededen aan een enquête van CNV Onderwijs in samenwerking met het AD heeft het lerarentekort een negatieve invloed op het kennisniveau van leerlingen. De leden werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs gaven aan dat dit vooral ten koste gaat van het niveau van de kernvakken: rekenen/wiskunde, taal en spelling.

Nederland loopt voorop met de digitalisering van het onderwijs

Nederland staat na Estland tweede in de index van het Centre for European Policy Studies (CEPS), die in samenwerking met Google is samengesteld. Finland is derde, gevolgd door Luxemburg, Malta en Cyprus.
Digitalisering zorgt voor disruptieve transformaties in de samenleving, variërend van toegang tot diensten, interactie met anderen, het verkrijgen en delen van informatie tot metamorfoses in de natuur en de organisatie van werk. Leren is geen uitzondering.

Geen lerend vermogen van onderwijsinnovaties

Hogeronderwijsinstellingen hebben weinig communicatie onderling. Het begrip onderwijsinnovatie is diffuus. En ervaring uit innovatieprojecten wordt amper gebruikt.
Onderwijsinnovaties vinden op grote schaal plaats en het wordt van groot belang geacht dat de kennis en ervaring over onderwijsinnovaties worden gedeeld. Leren van elkaar en evidence-based innoveren kunnen alleen plaatsvinden als bestaande kennis wordt verspreid en gebruikt.

Hoe toekomstbestendig is het examen?

Gerelateerd:Prinses Amalia cum laude geslaagd voor eindexamen gymnasium Prinses Amalia is geslaagd voor haar eindexamen gymnasium. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is cum laude…Denk vanuit de context, niet vanuit de methode Hoe kun je leermiddelen ontwikkelen waarbij leerlingen op het puntje van hun stoel gaan zitten.…
Critici dringen aan op het aanpassen van het huidige examen in het voortgezet onderwijs. Voors en tegens. Verandering impliceert een stelselherziening.

Leesonderwijs: cijfers en meningen over lezen

Gerelateerd:Werkdruk verlagen in het onderwijs op 15 punten Hoe richten we het onderwijs nou anders in dat we de werkdruk omlaag krijgen? Wat kan er binnen de schoolcultuur…De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je…
Sardes deed onderzoek in opdracht van de Onderwijsraad: cijfers en meningen bijeen over de thema’s lezen, leesplezier, leesbevordering en taalvaardigheid.

PISA scores verslechteren

Gerelateerd:Focus op basisvaardigheden? En opleiden in de breedte dan? Je zou denken dat de ferme boodschap van de Inspectie gepaard gaat met een heldere analyse, een schets van de…Leren leren essentieel voor goed onderwijs: 10 tips Niet alle leerlingen hebben de vaardigheden om zelf de lesstof te bestuderen. Vooral als…
De prestaties van de Nederlandse scholier gaan over bijna de hele linie omlaag. Zorgwekkende voorbode voor nabije toekomst. Kansenongelijkheid neemt verder toe. Een kwart van 15 -jarigen loopt risico op laaggeletterdheid.
Filters
Reset
Reset
Reset
Reset

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

Whitepaper Docent de dupe van technologie

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Aanpak lerarentekort

NCOI

Artikelen & Blogs

Actief in de community