Rapport

De 151 van de GKA: genoeg goede voorbeelden

Gerelateerd:Kansenongelijkheid: systeemfouten van een veelkoppig monster Kansenongelijkheid is en blijft een veelkoppig monster, maar er is van alles aan te doen. De Klassen Kennisbank maakt veel…Teamleren: beter lesontwerp in vier stappen Teamleren vindt vaak nog ongestructureerd en onregelmatig plaats. De kwaliteit van het primaire proces, de les door de leerkracht…
De GKA 151 is een bundel van 151 gelijke kansen interventies. Het digitale boekwerk is bedoeld ter inspiratie en herkenning voor iedereen die zich inzet voor gelijke kansen in zijn of haar eigen regio.
Het Risico- en Dreigingsbeeld voor Hoger Onderwijs rapport geeft een actueel, landelijk beeld van de risico’s en dreigingen die spelen voor hogescholen en universiteiten en is ook voor andere (onderwijs)organisaties.

Toenemende digitalisering vergroot risico’s en dreigingen; samen optrekken noodzaak

Gerelateerd:5 punten van aandacht voor toekomstbestendige digitalisering Digitalisering in het onderwijs raakte in een stroomversnelling. Veel ethische en maatschappelijke vragen zijn vooralsnog onbeantwoord. Bart Karstens stipt enkele…Op koers naar een effectieve, efficiënte en flexibele… Als je de fase van onzekerheid naar vertrouwen overslaat is teamontwikkeling een zinloze investering en weggegooid…
Onderwijsinstellingen hebben te maken met een variatie aan risico’s en dreigingen. Informatieveiligheid en privacy vormen volgens recent onderzoek nog steeds de grootste risico’s. Het Risico- en Dreigingsbeeld geeft een actueel, landelijk beeld van de risico’s en dreigingen die spelen voor hogescholen en universiteiten. Dit rapport is bedoeld als instrument voor de sector om de dialoog over veiligheid te voeren, afwegingen te maken en prioriteiten te stellen.

Onderwijsraad: ‘Later selecteren, beter differentiëren’

Gerelateerd:Brede brugklas advies van Onderwijsraad verdient dialoog Flexibel onderwijs op maat, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen & latere selectie om gelijke kansen te bevorderen en…Taalniveau pabostudent zorgelijk Taalbeheersing blijkt zo ondermaats onder beginnende pabo-studenten dat de opleidingen er niet bij iedereen in slagen het niveau voldoende op…Onderwijsraad: private…
Alleen later selecteren is niet voldoende stelt de raad. Zij adviseert ook om, veel meer dan nu, in het basis- en voortgezet onderwijs flexibel onderwijs op maat te geven, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Download het rapport.

Optimale medewerkerbeleving in tijden van coronacrisis; 7 tips

Gerelateerd:Onderzoek: jongeren blijven door corona langer doorstuderen Het aantal jongeren dat na hun studie de arbeidsmarkt opkwam, lag in het schooljaar 2019-2020 in ongeveer 10 procent lager.…Coronacrisis: een aanzet tot innovatie in het onderwijs Veel onderwijsprofessionals ervaren de achterliggende periode van Corona als een moment van bezinning: wat heeft de…
Wat is er juist nu in crisistijd belangrijk om de beleving, ontwikkeling en prestaties van medewerkers te bevorderen? Wat kunnen we leren van organiseren en leidinggeven met oog op de toekomst?

Stand van zaken onderwijs vraagt om deltaplan

Gerelateerd:Verandering omarmen in het onderwijs Onderwijskwaliteit staat al jaren onder druk. Een eendrachtig onderwijsteam met één visie maakt het verschil, aldus ook onderzoek McKinsey. 4…Flinke kostenstijging verantwoord bouwen Als we niet de huidige bekostiging, maar het beleid voor 2050 als uitgangspunt nemen bij de aanpak van basisscholen in…Is het onderwijs…
McKinsey nam onlangs het onderwijs onder de loep. In dit artikel belichten we twee grote uitdagingen: het lerarentekort en de groeiende ongelijkheid tussen scholen door de veranderende leerlingenpopulatie.

Vernieuwing van onderaf via open science onderwijsonderzoek

Gerelateerd:Instellingsbrede implementatie van blended learning Als het over blended learning gaat, ligt de focus vaak op de inzet van ICT en werkvormen op cursusniveau. Met…4 richtlijnen om onderwijsvernieuwing succesvol te… Met name leerkrachten die open staan voor verandering en vernieuwing – pioniers - kunnen de veranderkracht van een school een…Weerstand…
Open science is een heel geschikt middel om de wetenschap beter te integreren met de praktijk. Ook brengt het vernieuwing van onderaf. Sturing is nodig om kansenongelijkheid tussen scholen niet te vergroten.

Uit de oude doos; Commissie Dijsselbloem en het onderwijsbeleid

Gerelateerd:'Lerarenstrategie' tegen lerarentekort mist cruciale… De onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma hebben in een Kamerbrief hun strategie tegen het lerarentekort aangegeven. Ze schrijven zelfs…Terug naar de kerntaak van de leerkracht: basiskennis… De dalende leerprestaties van Vlaamse leerlingen (PISA en TIMSS) leidden in maart 2020 tot de oprichting van de…
Onderwijscommunity haalt de conclusies van een Kohnstamm onderzoek aan uit 2014. Daarin werd 6 jaar onderwijsbeleid onder de loep genomen, in het licht van het rapport Dijsselbloem uit 2008

Scholieren vinden schoolvakken steeds minder interessant

Gerelateerd:Schoolbeleid belemmert te vaak kans op stapelen Het ‘stapelen’ van schoolniveaus blijkt op de ene school veel makkelijker geweest te zijn dan op de andere, constateert het…Hoezo kansengelijkheid in het onderwijs? Veel kinderen ondervinden, vaak al op de basisschool, de nadelen van beperkende stereotypering. Daardoor krijgen ze een lager schooladvies,…
Middelbare scholieren zijn steeds minder gemotiveerd en halen lagere cijfers, blijkt uit onderzoek. Ook ten opzichte van andere landen. Volgens deskundigen ligt de sleutel bij de docent.

Streefniveau basisonderwijs slechts door één derde gehaald

Gerelateerd:Onderwijs nieuws #11 – ontwikkelingen in Onderwijsland Duizenden tests voor leraren. Logistieke uitdagingen bij openen van de scholen. Een kwart tot meer dan de helft van de…Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel…
Het vraagt de nodige inspanningen van het onderwijs om leerlingen na het verlaten van de basisschool alsnog op het algemeen maatschappelijk functioneel niveau te krijgen.

Achterstandsleerling verder achterop door afstandsleren

Gerelateerd:Afstandsleren op het mbo vraagt andere insteek Docent Zorg & Welzijn Inge Stekelenburg van het het Alfa-college in Hoogeveen; Wat is het doel van de les en…Instellingsbrede implementatie van blended learning Als het over blended learning gaat, ligt de focus vaak op de inzet van ICT en werkvormen op cursusniveau.…
De Onderwijsinspectie concludeert in een monitoronderzoek dat leerlingen met leerachterstanden of lastige thuissituatie door het afstandsonderwijs nog verder achter raakten vergeleken met de rest.

Versplinterd en te incidenteel beleid op leesvaardigheid

Gerelateerd:Focus op basisvaardigheden? En opleiden in de breedte dan? Je zou denken dat de ferme boodschap van de Inspectie gepaard gaat met een heldere analyse, een schets van de…Niveau leesvaardigheid verder onderuit De nationale peiling Leesvaardigheid einde (s)bo 2020-2021 van de Inspectie van Onderwijs toont dat minder dan de helft…
Minister Van Engelshoven en minister Slob reageren op het advies met aanbevelingen over hoe cultuur en onderwijs samen kunnen zorgen voor meer leesplezier en leesmotivatie. Lees! - een offensief.

Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Gerelateerd:Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Wat belet leerkrachten om inzichten uit onderzoek toe te… De rol van de schoolleider en het schoolklimaat, een onderzoekscultuur bijvoorbeeld, maken het verschil om de individuele potentie van…
Van Engelshoven probeert met financiele herschikking de strijd om de student te verminderen. Ook andere financiële prikkels om het onderwijs zelf te ondersteunen. Hoe bestendig is haar aanpak?

Onderwijskwaliteit verder onder druk

Gerelateerd:Ben deel van de oplóssing voor het lerarentekort Verschillen erkennen is de basis voor de ontwikkeling van het onderwijs. Weten wie je collega's zijn, welke energie ze nodig…Onderwijstechnologie door de crisis meer bemind? De urgentie voor het gebruik van onderwijstechnologie is nog nooit zo sterk gevoeld als de afgelopen tijd.…
Samenvatting van het jaarlijks rapport 'De Staat van het onderwijs', door onderwijsinspectie. De trend zet door, leesvaardigheid nu onder het EU-gemiddelde.

Kwaliteit van onderwijs voor iedereen?

Gerelateerd:Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel eens…6 oplossingen voor duurzame…
Samenwerkingsverbanden log door vele bestuurslagen. Lerarentekort treft kansarmen en een lange termijnvisie ontbreekt. De onderwijsinspectie met de Staat van het Onderwijs, 2020; samenvatting deel II

Digitaliseren – sturen op waarden via ethiek

Het toenemend gebruik van technologie tekent ook in het onderwijs de menselijke relaties, vaak indirect. Big Data & techbedrijven delen niet altijd de geldende ethiek. Een pleidooi voor bewuste sturing.
Het benutten van technologische mogelijkheden veronderstelt dat scholen de regie hebben over technologie. Tegelijkertijd stuurt de onderwijstechnologie op haar beurt het onderwijs. Deze wisselwerking en de implicaties komen in dit artikel aan bod.

Effecten van de impuls van 100 miljoen op lerarencorps

Notitie van het CPB met een overkoepelend beeld van de effecten van een impuls van 100 miljoen voor de kwaliteit en kwantiteit van het lerarencorps.
Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft deze notitie een overkoepelend beeld van de effecten van 100 miljoen voor de ‘impuls leraren tekortvakken’. Wat heeft het opgeleverd?

Lerarentekort beïnvloedt kennisniveau leerlingen

Volgens 90 procent van de leraren die meededen aan een enquête van CNV Onderwijs in samenwerking met het AD heeft het lerarentekort een negatieve invloed op het kennisniveau van leerlingen.
Volgens 90 procent van de leraren die meededen aan een enquête van CNV Onderwijs in samenwerking met het AD heeft het lerarentekort een negatieve invloed op het kennisniveau van leerlingen. De leden werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs gaven aan dat dit vooral ten koste gaat van het niveau van de kernvakken: rekenen/wiskunde, taal en spelling.

Nederland loopt voorop met de digitalisering van het onderwijs

Nederland staat na Estland tweede in de index van het Centre for European Policy Studies (CEPS), die in samenwerking met Google is samengesteld. Finland is derde, gevolgd door Luxemburg, Malta en Cyprus.
Digitalisering zorgt voor disruptieve transformaties in de samenleving, variërend van toegang tot diensten, interactie met anderen, het verkrijgen en delen van informatie tot metamorfoses in de natuur en de organisatie van werk. Leren is geen uitzondering.

Geen lerend vermogen van onderwijsinnovaties

Hogeronderwijsinstellingen hebben weinig communicatie onderling. Het begrip onderwijsinnovatie is diffuus. En ervaring uit innovatieprojecten wordt amper gebruikt.
Onderwijsinnovaties vinden op grote schaal plaats en het wordt van groot belang geacht dat de kennis en ervaring over onderwijsinnovaties worden gedeeld. Leren van elkaar en evidence-based innoveren kunnen alleen plaatsvinden als bestaande kennis wordt verspreid en gebruikt.

Hoe toekomstbestendig is het examen?

Gerelateerd:Petitie: uitslag staatsexamen moet samenvallen met CE Op 14 juni 2023 krijgen alle leerlingen in het vo de uitslag van hun schriftelijk examen. Behalve staatsexamenkandidaten. Hun resultaat…Prinses Amalia cum laude geslaagd voor eindexamen gymnasium Prinses Amalia is geslaagd voor haar eindexamen gymnasium. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin…
Critici dringen aan op het aanpassen van het huidige examen in het voortgezet onderwijs. Voors en tegens. Verandering impliceert een stelselherziening. Onderzoek door Oberon in opdrach van het NRO. 'FUNDAMENTELE VRAGEN OVER EXAMENS EN TOETSING'

Leesonderwijs: cijfers en meningen over lezen

Gerelateerd:Kennistafel Effectief Leesonderwijs als brug tussen… Er is veel onderzoek gedaan naar leesonderwijs, maar die kennis heeft niet altijd zijn weg gevonden naar de praktijk. De…Leesbegrip vergroten; een samenhang van 9 factoren Onderzoek van professor Roel van Steensel getiteld ‘De vele kanten van leesbegrip’ voor het NRO laat een 9-tal…
Sardes deed onderzoek in opdracht van de Onderwijsraad: cijfers en meningen bijeen over de thema’s lezen, leesplezier, leesbevordering en taalvaardigheid.
Filters
Reset
Reset
Reset
Reset

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Meld je aan voor het Onderwijs Innovatie Festival, netwerkevent onderwijs, lerarencollectief

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community