In het PO zijn er talloze mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Esther van der Werf-Mooten, Interim-Directeur-Onderwijs bij IDO, zette er vijf op een rijtje.

De vijf subsidiemogelijkheden zijn:

 • Erasmus+
 • Subsidie zij-instroom
 • Onderwijspersoneel opleiding tot leraar – primair onderwijs
 • Subsidie Lerend Werken
 • Internationalisering funderend onderwijs

Erasmus+

Het programma Erasmus+ [1] biedt allerlei mogelijkheden voor leerlingen en onderwijsprofessionals om met Europese scholen in contact te komen, om kennis en ideeën uit te wisselen, en met internationale organisaties en beleidsmakers samen te werken.
De mogelijkheden van Erasmus+ zijn verdeeld over meerdere actielijnen (Key Actions):

Mobiliteit (Key Action 1)

De mobiliteitsprojecten van Erasmus+ bieden onderwijsprofessionals en leerlingen de kans om nieuwe kennis en vaardigheden in het buitenland op te doen. Voor deelnemers met een functiebeperking of met een sociale of economische achterstand is bovendien extra financiële steun beschikbaar.

Partnerschappen (Key Action 2)

Om het primair en voortgezet onderwijs te versterken, kunnen instellingen en organisaties in Nederland op kleine of grote schaal samenwerken met organisaties in andere landen.

Subsidie zij-instroom

U wilt iemand aanstellen en in staat stellen om via de route zij-instroom in het beroep binnen twee jaar zijn bevoegdheid te halen. U kunt hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen via subsidie zij-instroom [2].

De subsidie zij-instroom bedraagt € 25.000,- per zij-instromer. Deze subsidieregeling is met een jaar verlengd tot 1 januari 2026.

Aanvraagtermijn

U kunt tot en met 15 oktober 2023 subsidie aanvragen voor zij-instromers die in 2023 beginnen met hun scholing.
U kunt de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. De afhandelingstijd is maximaal acht weken.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen:

 • U bent het bevoegd gezag van een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling in Nederland.
 • U neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst of u leent de zij-instromer in.
 • Voor het po, vo en (v)so moet de zij-instromer als ‘zij-instromer’ staan ingeschreven bij de opleiding. Dit geldt ook voor het mbo, als de zij-instromer een eerstegraads of tweedegraadsbevoegdheid gaat halen via de route zij-instroom in het beroep.
 • De zij-instromer staat op het moment van de subsidieaanvraag niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding, en in de twee jaar daarvoor ook niet. Stond de zij-instromer in die periode wel als student ingeschreven, maar heeft hij zijn diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Aanvragen

Als bevoegd gezag vraagt u de subsidie zij-instroom aan via een contactpersoon bij uw instelling. Het formulier Aanvraag subsidie zij-instroom is bedoeld voor zij-instromers die in 2023 beginnen met hun scholing. Op het formulier vult u de instellingscode in van de school waar de zij-instromer werkzaam is.

Voor een zij-instromer mag voor een tweede keer subsidie worden aangevraagd, maar alleen als het voorgaande zij-instroomtraject succesvol is afgerond.

Onderwijspersoneel opleiding tot leraar – primair onderwijs

De subsidieregeling Onderwijspersoneel opleiding tot leraar – primair onderwijs (3) van DUS-I heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. Naast onderwijsassistenten is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor leraarondersteuners.

In het kort

 • Met de regeling Onderwijspersoneel opleiding tot leraar – primair onderwijs kan een bevoegd gezag of samenwerkingsverband een tegemoetkoming aanvragen voor een onderwijsassistent of leraarondersteuner die is gestart met de opleiding tot leraar.
 • Per onderwijsassistent of leraarondersteuner is de tegemoetkoming maximaal €20.000 (€5.000 per jaar). Er kan voor maximaal vier studiejaren subsidie worden aangevraagd.
 • Voor het kalenderjaar 2023 kunt u subsidie aanvragen tot en met 15 oktober 2023.
 • Meer informatie vindt u op deze pagina, in de regeling en de verlengings- en wijzigingsregeling.
 • De subsidie wordt aangevraagd in het kalenderjaar waarin de onderwijsassistent of leraarondersteuner met de opleiding tot leraar is gestart of in het daaropvolgende kalenderjaar.
 • Als het subsidieplafond niet is bereikt kunnen per bevoegd gezag of samenwerkingsverband nog maximaal drie extra aanvragen worden toegekend. Dit betekent een maximum van zes. Aanvragen daarboven worden afgewezen.

Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen op.

Voorwaarden

 • Het bevoegd gezag of samenwerkingsverband vraagt de subsidie aan.
 • De onderwijsassistent of leraarondersteuner is in dienst van een bevoegd gezag of samenwerkingsverband en is geen zzp’er.
 • De onderwijsassistent / leraarondersteuner is ingeschreven voor de bekostigde opleiding. Bij de subsidieaanvraag moet het bewijs van inschrijving (voorbeeld) worden aangeleverd. Hierop moeten de naam van de onderwijsassistent, de opleider, de opleiding en startdatum van de opleiding staan. Een bewijs van aanmelding wordt niet geaccepteerd.
 • De subsidie kan pas worden aangevraagd als de onderwijsassistent / leraarondersteuner is gestart met de opleiding tot leraar.
 • Het bevoegd gezag of samenwerkingsverband sluit samen met de onderwijsassistent / leraarondersteuner een overeenkomst met daarin afspraken over de subsidie en kosten die daarbuiten vallen.
 • Er kan per onderwijsassistent / leraarondersteuner één keer per opleiding subsidie worden aangevraagd.
 • Een aanvraag kan alleen worden gedaan door een directeur of bestuurder. Is dat niet mogelijk? Gebruik dan het machtigingsformulier.

Hoelang duurt het?

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan krijgt u binnen dertien weken een besluit. Als DUS-I een vraag heeft over uw subsidieaanvraag, nemen zij contact met u op.

Subsidie Lerend Werken

Coaching on te job voor schoolleiders, een gerichte aanpak om te investeren in professionele ontwikkeling.

Bevorderen van kwaliteit en continuïteit van uw onderwijspersoneel

Hoe zorgt u er als schoolleider voor dat uw medewerkers op een gezonde manier en met plezier kunnen (blijven) werken? Hoe krijgt of houdt u grip op het ziekteverzuim op uw eigen school? Hoe behoudt u uw personeel of werft u nieuwe collega’s?
U heeft als schoolleiders een cruciale rol in het bevorderen van kwaliteit en continuïteit van uw onderwijspersoneel. De subsidie Lerend Werken [4] biedt u een financieel aantrekkelijke mogelijkheid uw kennis, kunde en vaardigheden te vergroten op 1 van de volgende gebieden: verzuimaanpak, het verhogen van de inzetbaarheid van personeel of het versterken van de arbeidsmarktpositie van personeel.

U kiest uw eigen coach en krijgt persoonlijke begeleiding op maat middels een coaching on the job traject.
Het coachingstraject en de deelname aan de intervisiegroep dragen mogelijk bij aan de herregistratie in het Schoolleidersregister PO. Verder kunt u, wanneer de subsidie is toegekend, kosteloos deelnemen aan een intervisiegroep.

U kiest zelf een coach

U kiest zelf een bij uw leervraag passende coach. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de coach voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • hij/zij is aangesloten bij StiR of
 • is in  het bezit  van een volledige EIA-aansluiting bij NOBCO* of
 • is als docent/coach verbonden aan een van de gecertificeerde opleidingstrajecten voor het Schoolleidersregister PO of
 • is aangesloten bij LVSC of
 • is aangesloten bij het NIP.

Via de sites van de organisaties kunt u zoeken in een bepaalde regio, op specialisatie, sector en type coach.
Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw regiocoördinator of een adviseur uit uw regioteam.

Hoogte, voorwaarden en aanvragen van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten van de coaching, met een maximum van €2.500 incl. BTW, voor iedere schoolleider. Van de kosten van de activiteiten komt 20% als eigen bijdrage voor rekening van de werkgever(s). De subsidie moet door uw schoolbestuurder worden aangevraagd in Mijn Vf. Meer over de voorwaarden leest u in de folder Voorwaarden subsidie Lerend Werken.

Internationalisering funderend onderwijs

Het doel van de subsidie Internationalisering funderend onderwijs [5] is om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak. De regeling is de opvolger van Internationalisering po en vo.

Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor scholen in het primair en voorgezet onderwijs.
Het bevoegd gezag van deze scholen moet op de hoogte zijn van uw aanvraag. U geeft in uw aanvraag aan dat u deze namens het bevoegd gezag mag indienen. Het moet gaan om een bevoegd gezag van een instelling (bekostigde school) zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra of de Wet primair onderwijs BES.

Waar kunt u de subsidie voor aanvragen?

U kunt vanaf 1 november 2023 subsidie aanvragen voor activiteiten die internationalisering introduceren of verder ontwikkelen binnen het instellingsbeleid. Deze activiteiten moeten plaatsvinden binnen het reguliere onderwijsprogramma in kalenderjaar 2024.

Voorwaarden

 • U laat zien dat u een plan heeft om internationalisering op te nemen in uw schoolbeleid of dat internationalisering hier al in is opgenomen.
 • De activiteiten moeten plaatsvinden in het kalenderjaar waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • De activiteiten moeten plaatsvinden binnen het reguliere lesprogramma.
 • Voor deze activiteiten mag u niet al subsidie ontvangen vanuit het subsidieprogramma Erasmus+.
 • U ontvangt geen subsidie voor activiteiten die vallen onder tweetalig primair onderwijs.
 • U heeft niet in de 3 aaneengesloten jaren hiervoor de subsidie Internationalisering funderend onderwijs ontvangen.
 • De activiteiten vallen niet onder de reguliere bekostiging (via DUO). Taakuren vallen onder reguliere bekostiging. Zijn de opgevoerde loonkosten additionele uren of vervangingskosten? Geef dit dan duidelijk aan in uw aanvraag.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor activiteiten in kalenderjaar 2023. Voor activiteiten in kalenderjaar 2024 kunt u subsidie aanvragen vanaf 1 november 2023. U kunt dan subsidie aanvragen tot het subsidieplafond (5000 euro per instelling primair onderwijs) is bereikt. DUS-I behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan kan het gebeuren dat uw aanvraag alsnog wordt afgewezen.
U ontvangt binnen dertien weken een beslissing op de aanvraag. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan betalen we de subsidie in een keer uit aan het bevoegd gezag.

Bronnen

[1] https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden
[2] https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
[3] https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar
[4] https://www.vfpf.nl/subsidie-lerend-werken
[5] https://www.dus-i.nl/subsidies/internationalisering-funderend-onderwijs

 

 

Tags: , , , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Jouw verwachtingen zijn hun kansen

Kansenongelijkheid is geen statisch gegeven. Hoe komen wij af van lage verwachtingen van een kind? Help kinderen in zichzelf te geloven. Redwane legt de gedachte van De Transformatieve School uit:…
Lees verder

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE

In de spotlight

Vacature

Schooldirecteur | Margrietschool

Boek

Burgerschap is zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en voor de aarde waar we op wonen.

DOEboek Burgerschap: 100 acties om de wereld mooier te maken

Kalender

Bouwen maar HJK banner Landelijk congres Jonge Kind-600x275a
landelijk congres bouwen maar banners-600x627a

Landelijk congres Jonge Kind 2024: Bouwen maar!

App

Picoo stimuleert actief samen spelen onder kinderen met de eerste interactieve spelcomputer voor buiten. Zonder scherm! Zo combineert Piccoo het avontuurlijke van buitenspelen met het interactieve van gamen. Eindeloos speelplezier dus! 
gamification onderwijs

Picoo – gameconsole voor buitenspelen