Tags: inspectie, maatregelen, subsidies, veranderingen, wegeving

Veranderingen voor het schooljaar 2023-2024

In het schooljaar 2023-2024 veranderen er de nodige zaken in het onderwijs op het gebied van onder meer wetten en regelingen, subsidies en arbeidsvoorwaarden. Ook bij de Inspectie verandert het een en ander.

Wetten en regelingen

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets en één aanmeldweek

Leerlingen uit groep acht van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Er komt eind maart één aanmeldweek, waarin leerlingen zich moeten aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur.

Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

 1. Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.
 2. Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 3. Leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets.
 4. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 5. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 6. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
 7. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Bron: Rijksoverheid [1]

Nieuwe maatregel voor bijstellen schooladvies

Als uit de doorstroomtoets naar voren komt, dat de leerling meer in zijn mars heeft dan bleek uit het voorlopig schooladvies, is de school verplicht om te komen tot een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dit dan wel motiveren. De school mag het voorlopig schooladvies niet naar beneden bijstellen. Het ministerie van OCW heeft een Handreiking schooladvisering [2] opgesteld voor de overstap van po naar vo.

Twee lesuren bewegingsonderwijs verplicht

Basisscholen moeten vanaf schooljaar 2023-2024 verplicht twee lesuren bewegingsonderwijs geven, onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht. In de praktijk komt dat neer op ten minste 2 x 45 minuten per leerling per week. De urennorm bewegingsonderwijs geldt voor het hele primair onderwijs en ook het speciaal basisonderwijs. De praktische invulling van de urennorm kan verschillen per onderwijssoort. De (les)uren bewegingsonderwijs mogen ook gegeven worden in een zogenaamd ‘blokuur’ maar alleen indien het spreiden van de (les)uren over de week niet mogelijk is. Het ministerie van OCW geeft in een brochure [3] antwoord op de belangrijkste vragen over dit onderwerp.

Nieuw stroomschema voor het aanvragen van een TLV

Een leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om naar het gespecialiseerd onderwijs te kunnen. Met de vernieuwde stroomschema’s kunnen scholen vaststellen bij welk samenwerkingsverband zij die toelaatbaarheidsverklaring kunnen aanvragen. Het ministerie van OCW heeft een brochure [4} over dit onderwerp samengesteld met als centrale vraag: Bij welk samenwerkingsverband vraagt de school een TLV aan?

Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs

Alle scholen moeten in 2027 voldoen aan het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs [5]. Dit kader beschrijft de normen voor digitale veiligheid en biedt voorbeeldmaatregelen voor schoolorganisaties om zich zo goed mogelijk te beschermen tegen digitale dreigingen als datalekken en cyberaanvallen. Om zicht te houden op de voortgang, zijn schoolbesturen vanaf hun jaarverslag over 2024 verplicht expliciet aandacht te besteden aan informatiebeveiliging en privacy.

Subsidies

Begaafde leerlingen po en vo 2023-2025

(Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom worden samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) met subsidie gestimuleerd om deze leerlingen extra ondersteuning te geven.

Deze ondersteuning kan bestaan uit nieuwe activiteiten, het aantrekken of ontwikkelen van meer expertise, maar ook uit het uitbouwen van bestaande arrangementen of voorzieningen. Het is belangrijk dat de kennis over (hoog)begaafdheid wordt vergroot en beter wordt verspreid, en dat het aanbod voor deze leerlingen wordt uitgebreid. Het is ook belangrijk dat de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs en overige belangenpartijen in de regio wordt versterkt.

Er wordt extra aandacht gevraagd voor vroegtijdig signaleren, en een aanbod voor (zeer) hoogbegaafde leerlingen, en (hoog)begaafde leerlingen die niet naar school gaan of dreigen niet naar school te gaan.

Twee mogelijkheden

De nieuwe regeling Begaafde leerlingen po en vo 2023-2025 biedt samenwerkingsverbanden 2 mogelijkheden:

 • Subsidie voor de regeling Begaafde leerlingen po en vo 2023-2025 [6]
 • Eenmalige subsidie in 2023 voor scholen die beschikken over een voltijd hoogbegaafdheidsvoorziening [7]

Voor beide mogelijkheden kunt u subsidie aanvragen tot en met 30 september 2023. Lees het beoordelingskader [8] en de regeling [9] goed door, voordat u een aanvraag indient.

Verbeteren basisvaardigheden

Elk kind kan goed rekenen en beheerst de Nederlandse taal (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid), leert hoe we in Nederland met elkaar omgaan en verlaat het onderwijs met de benodigde digitale vaardigheden op zak.
Het Masterplan basisvaardigheden heeft als doel om scholen met de ontwikkeling van deze vaardigheden te ondersteunen, en daarmee de resultaten op taal, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. Vanuit dit Masterplan is het de ambitie om te komen tot een structureel instrument om financiële middelen te verdelen onder scholen die dat het meest nodig hebben, en te zorgen voor publieke ondersteuning die permanent beschikbaar is voor alle scholen.

Twee subsidieregelingen

Vooruitlopend op dit instrument ondersteunen twee subsidieregelingen scholen met het verbeteren van de basisvaardigheden in de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025 en een deel van het schooljaar 2025/2026:
De regeling Verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2023 is voor scholen met het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ van de Inspectie van het Onderwijs.
Alle andere scholen konden subsidie aanvragen via de regeling Verbetering basisvaardigheden voor overige scholen 2023.
Scholen die aan de voorwaarden voldoen kunnen tot 15 september 2023 (18.00 uur) subsidie aanvragen.

School en omgeving

Het programma School en omgeving startte in 2022 met als doel kansengelijkheid onder kinderen en jongeren te vergroten door tijdens hun basis- en middelbare schooltijd extra activiteiten aan te bieden. Op veel plaatsen in Nederland werken coalities van scholen, gemeenten en partijen rondom een school of in de wijk samen aan programma’s met activiteiten die kinderen en jongeren in hun ontwikkeling stimuleren.
Tot 29 september kunt u de subsidie School en omgeving (2023-2025) [10] aanvragen via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. De subsidie is bedoeld voor de bestaande coalities én voor scholen die dit het hardst nodig hebben; 5% van alle leerlingen op scholen met de hoogste onderwijsachterstandsscores.

Inspectie van het Onderwijs

Onderzoekskaders bijgesteld

Vanaf 1 augustus 2023 voert de Inspectie onderzoeken uit met bijgestelde onderzoekskaders [11]. Hiermee kan de inspectie zich in het toezicht scherper focussen op taal, rekenen en burgerschap. De grootste wijziging van dit kader betreft de toevoeging van een aparte standaard basisvaardigheden op schoolniveau (OP0). De inspectie kijkt in deze standaard naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. Vanaf schooljaar 2024/2025 krijgt de nieuwe standaard het gewicht van een kernstandaard. Dit betekent dat scholen aan deze standaard moeten voldoen om een voldoende oordeel te krijgen. Tussen 1 augustus 2023 en 1 augustus 2024 neemt de inspectie het mee, maar wordt het niet meegenomen in het eindoordeel.

Steekproef kwaliteitsonderzoek Inspectie

Om beter zicht te krijgen op hoe het Nederlandse onderwijs ervoor staat, voert de Inspectie vanaf september 2023 steekproefsgewijs kwaliteitsonderzoeken (SKO’s) [12] uit op scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De Inspectie onderzoekt daarbij scholen op een aantal standaarden uit het onderzoekskader. Dit levert relevante informatie op voor besturen, scholen, beleidsmakers en het toezicht. Met deze aanpak wil de Inspectie een betere balans tussen toezicht op school-, bestuurs- en stelselniveau.

Pilotonderzoek onaangekondigde inspectiebezoeken

De Tweede Kamer wil dat de Inspectie vaker scholen onaangekondigd bezoekt. De Inspectie heeft daarover een aantal vragen:

 1. Welke effecten kan dit type bezoek hebben?
 2. Kunnen deze onderzoeken de toezichtlast terugbrengen?
 3. In welke situaties kunnen ze waardevol zijn voor het toezicht?
 4. Hoe zijn ze praktisch in te richten?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden bestudeert de Inspectie wetenschappelijke literatuur, inventariseert de Inspectie ervaringen bij andere inspecties in binnen- en buitenland en spreekt de Inspectie met mensen uit het onderwijsveld. Daarnaast bezoekt de Inspectie het komend schooljaar ook een klein aantal scholen onaangekondigd als pilotonderzoek.

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

Op 1 augustus 2023 gaat de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium [13] in, die meer mogelijkheden biedt om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen [14]. In uitzonderlijke situaties kan de minister het bestuur van een school of instelling een aanwijzing geven.

De Inspectie van het Onderwijs moet dan hebben vastgesteld dat er sprake is van wanbeheer en dat het bestuur daar geen eind aan wil of kan maken. Het is in het belang van leerlingen en studenten dat de minister in zulke gevallen kan ingrijpen.
Door het wetsvoorstel heeft de inspectie meer mogelijkheden om vast te stellen dat er sprake is van wanbeheer omdat de definitie van wanbeheer is uitgebreid en omdat de wet het mogelijk maakt om een spoedaanwijzing te geven. Daardoor heeft de minister meer ruimte om een aanwijzing op te leggen aan een bestuur.

Arbeidsvoorwaarden

Visie verplicht bij re-integratie

Werkgever en werknemer zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om een visie op het re-integratietraject te geven [15]. De werkgever is samen met de werknemer verantwoordelijk voor het re-integratieproces.

Doorbetalingstermijn bij ziekte na de AOW-gerechtigde leeftijd verandert

Wordt u als AOW-gerechtigde ziek? Dan moet uw werkgever vanaf 1 juli 2023 uw loon maximaal zes weken doorbetalen. Dit was tot 1 juli 2023 dertien weken. Ook kan uw werkgever u tijdens de eerste zes weken van uw ziekte niet ontslaan.

Bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po [1]

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-c1a238d4-e4d5-4f5d-b71a-0fd7525b071b/pdf [2]

https://www.poraad.nl/kind-onderwijs/leergebieden/bewegingsonderwijs/brochure-urennorm-bewegingsonderwijs-ocw-2023

https://open.overheid.nl/documenten/7c96ef58-be52-43f1-8dfc-e1cc4a0df422/file [3]

https://www.poraad.nl/schoolontwikkeling/digitalisering/ict-organiseren/publicatie-normenkader-informatiebeveiliging-en [4]

https://www.poraad.nl/schoolontwikkeling/digitalisering/ict-organiseren/publicatie-normenkader-informatiebeveiliging-en [5]

https://www.dus-i.nl/subsidies/begaafde-leerlingen-primair–en-voortgezet-onderwijs/subsidie-versterken-passend-en-dekkend-aanbod [6]

https://www.dus-i.nl/subsidies/begaafde-leerlingen-primair–en-voortgezet-onderwijs/eenmalige-subsidie-voorziening-voltijd-hoogbegaafdheidsonderwijs [7]

https://www.dus-i.nl/subsidies/begaafde-leerlingen-primair–en-voortgezet-onderwijs/documenten/publicaties/2023/06/29/beoordelingskader-activiteitenplan—begaafde-leerlingen-po-en-vo-2023-2025[8]

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-18691.html [9]

https://www.dus-i.nl/subsidies/school-en-omgeving-2023 [10]

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/de-versterking-van-ons-toezicht/standaard-basisvaardigheden [11]

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/de-versterking-van-ons-toezicht/steekproefsgewijze-kwaliteitsonderzoeken [12]

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2023-212 [13]

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/06/06/minister-kan-sneller-ingrijpen-bij-misstanden-op-scholen [14]

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/06/05/werkgever-en-werknemer-vanaf-1-juli-verplicht-om-visie-op-re-integratietraject-te-geven [15]

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wat-verandert-er-op-mijn-werk-als-ik-wil-doorwerken-na-mijn-aow-leeftijd [16]

Tags: inspectie, maatregelen, subsidies, veranderingen, wegeving
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.