Het OMT stelt adviezen op voor de Nederlandse onderwijspraktijk en onderwijsbeleid. De adviezen zijn beknopt en gebaseerd op bestaand onderzoek. Op 22 juni zijn twee nieuwe adviezen toegevoegd. Bekijk alle adviezen in 6 categorieën.

Het OMT stelt adviezen op voor de Nederlandse onderwijspraktijk en onderwijsbeleid. De adviezen zijn beknopt en gebaseerd op bestaand onderzoek. Op 22 juni zijn twee nieuwe adviezen toegevoegd. Het Onderwijs-OMT is onafhankelijk en onpartijdig en vormt geen onderdeel van OCW, de sectorraden of NWO. De leden zitten op persoonlijke titel in het Onderwijs-OMT. De wetenschappers volgen de wetenschappelijke gedragscode ‘wetenschappelijke integriteit’ van de VSNU. Verder worden de leden niet betaald en hebben ze geen financieel belang bij de adviezen.

Het doel van het Onderwijs-OMT is om op basis van de stand van de wetenschappelijke kennis een zo goed mogelijk advies aan het onderwijs te geven. Dit advies is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over effectieve aanpakken in het onderwijs. Het Onderwijs-OMT richt zich primair op adviezen omtrent het Nationaal Programma Onderwijs en de extra middelen die beschikbaar zijn om vertragingen als gevolg van Covid-19 tegen te gaan. Achterliggend doel is te adviseren over effectieve aanpakken voor duurzame onderwijsverbetering.

A. Overkoepelende adviezen

1. Waar vind je op korte termijn extra personeel? (nieuw; 22 juni 2021)

Het wegnemen van negatieve gevolgen van de COVID19-crisis bij leerlingen vraagt extra inzet van personeel, bijvoorbeeld voor bijspijkerprogramma’s, zomerscholen, extra lessen. Deze extra taken en inspanningen moeten vaak verricht worden door onderwijzend personeel, zowel binnen als buiten schooltijd. Het al bestaande lerarentekort maakt het niet eenvoudiger om snel extra onderwijzend personeel aan te nemen. Dit advies bespreekt hoe op korte termijn de extra inzet van professionals mogelijk is. Het advies beantwoordt drie vragen:

  • Welke extra professionals kun je inzetten voor welke extra taken?
  • Hoe organiseer je de inzet van extra professionals?
  • Hoe voorkomen we dat er concurrentie ontstaat om goede leraren en scholen waar ze het hardst nodig zijn aan het kortste eind trekken?

In dit advies bespreekt het OMT eerst wat scholen met hun eigen lerarenteam kunnen, waar ze extra professionals vandaan kunnen halen en wat die kunnen doen. Daarna beantwoorden we de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle leerlingen van extra personeel profiteren en voorkomen dat scholen die het al moeilijk hebben hun leraren kwijtraken aan andere scholen.

Download advies

2. Overgang PO-VO (nieuw; 22 juni)

De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs in tijden van COVID-19 en het waarborgen van kansen voor alle leerlingen om hun leerpotentieel te verwezenlijken.

De COVID-19 pandemie heeft gevolgen voor de overgang van het primair (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). De afgelopen twee schooljaren vond het onderwijs geruime tijd op afstand plaats. Vorig jaar bleek dat dit beduidend minder effectief is dan regulier onderwijs, hoewel de vertragingen deels weer zijn ingelopen.

Daarom bestaat bij scholen, leerlingen en gezinnen – nog meer dan in voorgaande jaren – onzekerheid of leerlingen hun leerpotentieel wel voldoende hebben kunnen ontwikkelen om bij de overgang naar het VO te kunnen bepalen wat het best passende VO-niveau zou zijn. Het niveau-advies aan het eind van de basisschool is daardoor met meer onzekerheid omgeven. Vorig jaar viel ook de eindtoets basisonderwijs als gevolg van de pandemie weg, waardoor de mogelijkheid om het basisschooladvies alsnog naar boven bij te stellen beperkt werd. Deze mogelijkheid remt de kansen van veel leerlingen, maar de gevolgen zijn groter voor leerlingen die het meeste last hebben gehad van de coronamaatregelen. Zij hebben daardoor het minst kunnen laten zien wat hun mogelijkheden zijn en voor hen zal het advies en de eindtoets een sterkere onderschatting zijn van hun mogelijkheden.

Om te voorkomen dat leerlingen als gevolg van de beperkingen van de COVID-19 pandemie op lagere onderwijsniveaus terecht komen dan wanneer het fysieke onderwijs en de eindtoets gewoon doorgang hadden kunnen vinden, deed het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een oproep aan leerkrachten om kansrijk te adviseren en kansrijk te plaatsen. Dat wil zeggen dat leerlingen eerder het voordeel van de twijfel zouden moeten krijgen bij de advisering en dat bij plaatsing op een bepaald onderwijsniveau rekening moet worden gehouden met te lage inschattingen van hun leermogelijkheden.

Download de aanbevelingen

3. Opzet Nationaal Programma Onderwijs

De komende 2,5 jaar wordt er 8,5 miljard geïnvesteerd in het onderwijs via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Een zeer grote investering, die zo efficiënt en effectief mogelijk moet worden ingezet om tot duurzame verbeteringen van het onderwijs te leiden.

Het is waardevol dat scholen is gevraagd de gevolgen van de schoolsluiting voor leerlingen in kaart te brengen en dat er gestuurd wordt op wetenschappelijk gefundeerde interventies. Tegelijkertijd plaatst het Onderwijs-OMT kanttekeningen bij de huidige opzet: de planning is krap en scholen staan voor de lastige taak om in korte tijd tot weloverwogen keuzes te komen. In dit advies doen wij enkele suggesties voor een meer gebalanceerde opzet van het NPO.

Advies downloaden

B. Adviezen over monitoring

1. Cognitieve achterstand: Waar kijk je naar?

De coronamaatregelen hebben effect gehad op leerlingen. Deze gevolgen zijn divers. Er zijn gevolgen voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, de sociaal emotionele ontwikkeling, het mentaal welbevinden en de fysieke ontwikkeling.

Ook zijn er specifieke gevolgen voor leerlingen die te maken hebben met overgangen, bijvoorbeeld voor het schooladvies, de aansluiting op het vervolgonderwijs, de aansluiting op de arbeidsmarkt en de aansluiting op de samenleving (burgerschap). De gevolgen zijn – in het bijzonder voor leerlingen uit kwetsbare gezinnen – ernstig en urgent.

Daarom zet het Nationaal Programma Onderwijs druk op het nemen van maatregelen op korte termijn. Dit advies richt zich op de cognitieve gevolgen voor leerlingen. De vraag die we beantwoorden is: Waar kijk je naar als het gaat om de cognitieve gevolgen van de coronamaatregelen voor leerlingen in het po en vo?

Download dit advies

2. Cognitieve achterstand: Hoe breng je het in kaart?

“De gevolgen van de COVID19-crisis voor de cognitieve ontwikkeling van leerlingen in PO en VO”. Dit advies is een vervolg op het advies: Waar kijk je naar?

Dit advies richt zich op de één van de mogelijk negatieve gevolgen van de COVID19-crisis voor leerlingen, namelijk leervertraging. Hierbij vallen landelijk een aantal zaken op:

  • Een substantieel deel van de leerlingen heeft leervertraging opgelopen, maar dit geldt niet voor alle leerlingen.
  • De meeste leervertraging zien we bij leerlingen uit gezinnen met een lage sociaal-economische status.
  • Tussen scholen en leerdomeinen bestaan grote verschillen in de mate waarin er sprake is van leervertraging.
  • In het VO lijken de achterstanden groter te zijn dan in het praktijkonderwijs en op het vmbo.

Maar hoe staat het met de leervertraging voor leerlingen op jouw school? Is er sprake van leervertraging bij specifieke groepen leerlingen, vakken en/of leerjaren? Een goede diagnose is essentieel om de leervertraging aan te pakken. In dit advies richten we ons daarom op de volgende vraag: Hoe breng je leervertraging als gevolg van de COVID19-crisis op leerlingen in kaart?

Download dit advies

C. Adviezen over interventies

1. Zomerscholen

In een recente brief aan het onderwijsveld stelt het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs een zomerprogramma moeten aanbieden aan hun leerlingen. Scholen kunnen dit zelfstandig of in onderlinge samenwerking verzorgen, maar er kunnen ook externe partners worden ingezet. In dit advies zetten we op een rij wat bekend is uit onderzoek naar de effectiviteit van zomerscholen en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden. Dit advies is bedoeld voor schoolbesturen, schoolleiders en docenten die een zomerschool willen organiseren. Wat is tot nu toe bekend over de werking van zomerscholen?

Download advies

BRON:
Website Onderwijs-OMT
Alle adviezen

Tags: , , , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Nieuws

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE

In de spotlight

Vacature

Schooldirecteur | Margrietschool

Boek

Burgerschap is zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en voor de aarde waar we op wonen.

DOEboek Burgerschap: 100 acties om de wereld mooier te maken

Kalender

Bouwen maar HJK banner Landelijk congres Jonge Kind-600x275a
landelijk congres bouwen maar banners-600x627a

Landelijk congres Jonge Kind 2024: Bouwen maar!

App

Picoo stimuleert actief samen spelen onder kinderen met de eerste interactieve spelcomputer voor buiten. Zonder scherm! Zo combineert Piccoo het avontuurlijke van buitenspelen met het interactieve van gamen. Eindeloos speelplezier dus! 
gamification onderwijs

Picoo – gameconsole voor buitenspelen